Home

Mercedes-Benz 170Vb (W136) 1953

Karossarbete

Body work

Oktober/November 2014
Rostlagning av karossen. Efter blästringen och borttagning av all rost framkom många förbättringsområden i karossen där ny metall behövdes svetsas på plats. Karossen var närmast att likna vid ett såll på många ställen, och på andra ställen återstod ingenting av den forna karossen. En längre tid har behövts för att förbereda sig inför denna fas i renoveringsarbetet, framförallt har material, verktyg och diverse maskiner för plåtbearbetning behövts införskaffats, men inhämtande av inspiration av andra liknande "hopplösa" projekt har även det varit en del av förberedelserna. För att förhindra att karossen ändrar form under svetsarbetet har den innan arbetet påbörjades förstärkts med ett antal tvärgående stag.

Rust repair of body. After blasting and removal of all rust, many areas of improvement was revealed, and where new metal was needed. Especially the floor panels were poor, and in many places nothing was left of the former body. A long time was needed to prepare for this phase of the restoration, especially the tools and other miscellaneous equipment for sheet metal needed to be acquired, but gathering of inspiration from other similar "hopeless" project has also been a part of the preparation. To prevent the body from become warped during welding, it has has been reinforced with some transverse struts.

Ny plåt vid tröskeln till höger bakdörr.

New metal at the sill of the right rear door.

Nya förstärkningsringar pressades i golvplåten.

Reinforcement rings are pressed into the new floor panel.

Ny plåt i bagageutrymmet.

New sheet metal in the trunk.

Ny plåt klipps till, formas och svetsas på plats.

New body panels is cut out, shaped and welded in place.

Nya balkar bockades till och ersatte de gamla rostiga.

New beams were made and welded into place, replacing the old rusty ones.

Karossen har lyfts av ramen och kan nu roteras runt ett rör. Detta har inneburit enkel åtkomst till alla ställen på karossen.

The body has been lifted off from the chassis and can now be rotated around a pipe. This has meant easy access to the entire body.

M-B Classic   <--   <-   17 18 19 20 21   >   >|

Copyright © M-B Classic